สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

บริการตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 4,XXX.- บาท

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการของเราประกอบด้วย

  • ให้บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับงบการเงินของลูกค้าโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  • จัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แก่ลูกค้า

  • จัดทำและนำยื่นแบบแสดงการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ให้กับกรมสรรพากร

  • จัดเตรียมและนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 4,xxx.- บาท

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร