สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

งานบัญชี

 • จัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ประจำกิจการตามคุณสมบัติที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีอากร

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรให้การรับรอง

 • ประมวลผลรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของกิจการ

 • สรุปผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในรูปแบบของงบทดลอง และงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ สำหรับนำยื่นให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

 • ให้บริการชำระบัญชี

Accounting Service

  • Assign and register the quified accountant for your enterprise in order to comply with Accounting Act B.E. 2543 (2000).

  • Advise about documentation system in regarding to taxation and accounting.

  • Record your business transactions in accordance with accounting standards by using accounting software that was certified by the Revenue Department.

  • Summarize the accounting entries to prepare the accounting journals and accounting ledgers.

  • Prepare the fixed assets register.

  • Summarize the enterprise’s performance and financial position in the form of trial balance, financial statements and other necessary reports for submit to the Department of Business Development.

  • Being the enterprise’s attorney for meeting and elucidate about the information for any additonal requirements from the government authorities.

  • Advise about accounting professions.

  • Service of the liquidation.

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร