สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

ทะเบียนธุรกิจ

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดาในรูปแบบของห้างร้าน

 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น

 • บริการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบข้อบังคับของบริษัท

 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ สำหรับงานทะเบียนบริษัทจำกัด เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเพิ่ม-ลดสาขา เป็นต้น

 • บริการเพิ่ม-ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 • บริการจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

 • บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ

 • บริการจดทะเบียนขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • บริการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการ รายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน

 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Business Registration Service

  • Registration services for establishment in form of the limited company and the registered ordinary partnership (juristic person) and also the ordinary partnership and the individual owner (non-juristic person).

  • Registration services for any changes of Memorandum of Association such as the company’s name, the company’s address and the company’s objectives.

  • Registration services for any changes of Articles of Association

  • Registration services for any changes of the company such as the directors, the authorized directors, the shareholders and the increase or decrease of branches.

  • Registration services for the increase or decrease of the capital.

  • Registration service for the change of the accounting period to the Department of Business Development and the Revenue Department.

  • Registration service for the business dissolution.

  • Service of the corporate tax registration.

  • Service of the value added tax registration.

  • Services for the preparation of minutes of the Board of Directors’ meting, general shareholders’ meeting, and extraordinary shareholders’ meeting.

  • Service for the registration of factory certificate.

  • Registration service of the trademark.

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร