สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

ประกันสังคม

 • ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง

 • ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

 • ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

 • ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

Social Security Service

  • Services for registration of the employers and the insured persons to the Social Security Office.

  • Services for preparation and submission of the monthly social security contribution to the Social Security Office.

  • Services for preparation and submission of the annual contribution to the Workmen’s Compensation Fund.

  • Services of notification any changes of employee (such as registration, termination etc.).

  • Advise the corporate about the social security knowledge.

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร