สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

ภาษีอากร

 • บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมคำนวณและยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน (ภ.ง.ด.1)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร

Taxation Services

  • Preparation of the input VAT report and the output VAT report for submission of the monthly value added tax (Por.Por.30) to the Revenue Department.

  • Preparation and submission of the monthly specific business tax (Por.Tor.40) to the Revenue Department.

  • Filling and submission of the monthly corporation’s withholding tax from payment of wages and salaries (P.N.D.1) to the Revenue Department.

  • Calculation and submission of the monthly corporation’s withholding tax from getting service together with payment to the non-juristic persons (P.N.D.3).

  • Calculation and submission of the monthly corporation’s withholding tax from getting service together with payment to the juristic persons (P.N.D.53).

  • Preparation and submission of the 1st half year corporate income tax (P.N.D.51) to the Revenue Department.

  • Preparation and submission of the annual corporate income tax (P.N.D.50) to the Revenue Department.

  • Summation and submission of the annual corporation’s withholding tax from payment of wages and salaries (P.N.D.1 Kor) to the Revenue Department.

  • Filling and submission of the annual individual income tax from earning the various types of assessable incomes (P.N.D.90) to the Revenue Department.

  • Calculation and submission of the annual individual income tax from earning the wages and salaries (P.N.D.91) to the Revenue Department.

  • Calculation and submission of the 1st half year individual income tax from receiving the assessable incomes in accordance with section 40 (5), (6), (7) and (8) under the Revenue Code (P.N.D.94) to the Revenue Department.

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร