สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

บริการงานบัญชีครบวงจรเริ่มต้นที่ 1,XXX.- บาท

บริการงานบัญชีครบวงจร

บริการของเราประกอบด้วย

 • จัดให้มีการบันทึกและจัดทำบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, และจ่ายเงิน รวมทั้งบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องได้แก่ บัญชีแยกประเภททั่วไป, บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว และบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

 • จัำดทำงบการเงินประจำปี

 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รวมทั้งจัดเตรียมแบบและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน

 • จัดทำและนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 ทุกเดือน

 • จัดเตรียมและนำส่งภาษีเงินได้นิติุบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด. 53 ทุกเดือน

 • จัดเตรียมและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ทุกเดือน

 • จัดเตรียมและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก ประจำปี

 • จัดเตรียมและนำส่งเงินประกันสังคมประจำเดือน

 • จัดเตรียมและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

 • จัดเตรียมและนำส่งภาษีเงินได้นิติุบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50

อัตราค่าบริการงานบัญชีครบวงจรเริ่มต้นที่ 1,xxx.- บาท (ตามขอบเขตการให้บริการข้างต้นนี้ ซึ่งทางสำนักงานจะพิจารณาลด-เพิ่มค่าบริการงานบัญชีให้เหมาะสมและพึงพอใจแก่ทั้งสอง ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมินราคาและได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำใบสำคัญทางบัญชีเป็นสำคัญ)

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร