สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

รับทำบัญชี | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

สำนักงานกิจศรีการบัญชีให้บริการงานบัญชีครบวงจรด้วยประสบการณ์ด้านงานบัญชีกว่า 30 ปีแก่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เรายินดีรับดำเนินการด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจ และยินดีดำเนินการด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วทุกท่านทั่วประเทศที่ต้องการงานบริการทางบัญชีที่มีคุณภาพ, บริการทางบัญชีที่เชื่อถือได้ และบริการทางบัญชีที่มีราคายุติธรรม ขอเพียงท่านให้โอกาสแก่เราในการให้บริการด้านงานบัญชีแก่ท่าน

งานบัญชี | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

 • จัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ประจำกิจการตามคุณสมบัติที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีอากร

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรให้การรับรอง

 • ประมวลผลรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของกิจการ

 • สรุปผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในรูปแบบของงบทดลอง และงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ สำหรับนำยื่นให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

 • ให้บริการชำระบัญชี

ตรวจสอบบัญชี | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

 • ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • บริการนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • บริการนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร

ทะเบียนธุรกิจ | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดาในรูปแบบของห้างร้าน

 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น

 • บริการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบข้อบังคับของบริษัท

 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ สำหรับงานทะเบียนบริษัทจำกัด เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเพิ่ม-ลดสาขา เป็นต้น

 • บริการเพิ่ม-ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 • บริการจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

 • บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ

 • บริการจดทะเบียนขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • บริการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการ รายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน

 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ประกันสังคม | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

 • ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง

 • ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

 • ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

 • ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

ภาษีอากร | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

 • บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมคำนวณและยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน (ภ.ง.ด.1)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน

 • บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร

เกี่ยวกับเรา | สำนักงานกิจศรีการบัญชี : รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, ระบบบัญชี, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

  • สำนักงานกิจศรีการบัญชี ให้บริการงานบัญชี บริการรับทำบัญชีครบวงจรแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการรับทำบัญชีด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมมากว่า 30 ปี

  • สำนักงานกิจศรีการบัญชี มีสถานที่ตั้งของสำนักงานให้บริการรับทำบัญชีเป็นหลักแหล่งชัดเจน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

  • สำนักงานกิจศรีการบัญชีคิดค่าบริการรับทำบัญชีในราคายุติธรรม ค่าบริการรับทำบัญชีไม่ถูกจนน่าตกใจ แต่เราพิจารณาค่าบริการรับทำบัญชีตามความเป็นจริง (ปริมาณเอกสาร) และให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

  • สำนักงานกิจศรีการบัญชี มีบุคลากรที่มีประสพการณ์ในการให้บริการรับทำบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาในการให้บริการรับทำบัญชี และคำแนะนำ โดยมีคุณสมบัติและได้รับการพัฒนาความรู้ในการให้บริการรับทำบัญชีอย่างต่อเนื่องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

  • สำนักงานกิจศรีการบัญชี จัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดในการให้บริการรับทำบัญชี

  • เราให้บริการรับทำบัญชีด้วยงานรับทำบัญชีคุณภาพ และตรงต่อเวลาเสมอ

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร